disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.samenlukthetzelf.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Samen Lukt Het Zelf. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Samen Lukt Het Zelf is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Samen Lukt Het Zelf.

Gebruikt beeldmateriaal
Samen Lukt Het Zelf gaat zo zorgvuldig mogelijk om met het auteursrecht en eventueel portretrecht dat berust op gebruikt materiaal in haar website. Samen Lukt Het Zelf heeft, waar het beeld betreft waarvan de auteur niet bekend is, haar uiterste best gedaan om de auteur te achterhalen. Indien u meent dat uw rechten zijn geschaad dan verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen.

Geen garantie op juistheid
Samen Lukt Het Zelf streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Samen Lukt Het Zelf aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.samenlukthetzelf.nl op deze pagina.