Aanpak

Er wordt veel gepraat over wijken en hun inwoners. Maar ondanks alle goede bedoelingen, wordt er nog weinig echt gepraat mèt inwoners. Samen Lukt Het Zelf wil daar verandering in brengen.

De gedachte achter Samen Lukt Het Zelf is dat mensen zelf hun vraagstukken willen en kunnen oplossen maar dat ze dat het beste kunnen, samen met anderen. Met andere wijkbewoners, maar ook door een steuntje in de rug te krijgen. Van Samen Lukt Het Zelf, van de gemeente, van de woningbouwvereniging. Want een leuke gezonde wijk bouwen doe je zelf als inwoners, maar een beetje praktische steun maakt het gemakkelijker.

Samen Lukt Het Zelf ondersteunt inwoners in het zelf bouwen aan een veilige, plezierige en vertrouwde woon- en leefomgeving. Dit doen we door in gesprek te gaan met inwoners, door wensen, behoeften en belemmeringen op te halen, en door inwoners te betrekken in het samen werken aan een betere leefomgeving. Want sociale cohesie komt vaak niet vanzelf, het is een vliegwiel dat op gang gebracht moet worden. Daarnaast helpt Samen Lukt Het Zelf gemeenten, woningbouw-verenigingen en zorginstellingen de eigen kracht van bewoners en cliënten aan te boren, en er echt naar te luisteren en handelen.

Op de volgende wijze werkt Samen Lukt Het Zelf op maat samen met betrokken in-, bewoners en professionals aan een sterkere en meer samenhangende woonomgeving:

fase 0

Bepalen van het vertrekpunt met de opdrachtgever

In een gesprek bepalen we samen met onze opdrachtgever de lokale uitgangssituatie, de omvang en andere kenmerken van het woon- en leefgebied waar we starten. Tijdens dit startgesprek komt de urgentie voor een nieuwe manier van organiseren aan de orde en toetsen wij wederzijdse verwachtingen. Gezamenlijk bepalen we waar het gesprek met inwoners zich op moet richten en stellen we specifieke onderzoeksthema’s vast. Tijdens deze fase maken we met de opdrachtgever ook een communicatieaanpak. Deze aanpak zorgt er voor dat we gezamenlijk inwoners betrekken en enthousiasmeren.

fase 1

Voeren van een goed gesprek met inwoners d.m.v. exploratief onderzoek

Wij ontmoeten inwoners op een gezamenlijk vormgegeven inspirerende plek. Gedurende een afgebakende periode gaan we op stimulerende en open manier in gesprek en gaan we actief op zoek naar wensen van  inwoners en halen we op welke zaken een belangrijke impact hebben op hun dagelijks leven. Wij vragen  inwoners ook of en op welke manier ze zelf een bijdrage willen en kunnen leveren aan oplossingen van voor hen belangrijke vraagstukken. Gelijktijdig screenen wij inwoners op hun potentie om een wijkverbinder te worden.

fase 2

Delen en verrijken van inzichten met inwoners en opdrachtgever

Wij geven onze onderzoeksopbrengsten helder in woord en beeld terug aan zowel opdrachtgever als de inwoners. We delen onze inzichten, reflecteren hierop en bespreken welke vervolgstappen nodig zijn. Tijdens deze fase maken we een afspraak over de werving- en selectieprocedure om inwoners uit te nodigen tot het worden van een wijkverbinder.

fase 3

Versterken van inwoners, maken van een gezamenlijke aanpak

Samen met de opdrachtgever en betrokken inwoners stellen we een gezamenlijk actieplan op om te komen tot een plezierige en betrokken woon- en leefomgeving. De academie leidt een groep van betrokken inwoners op tot wijkverbinder. Op deze manier kunnen zij als opgeleide inwoners samen met onze professionele wijkverbinders uitvoering geven aan het gezamenlijk actieplan. Ook bieden wij vanuit de academie lokale professionals een training aan om het actief inwonerschap van opgeleide wijkverbinders te integreren in hun professioneel handelen. De tot wijkverbinder opgeleide inwoners betrekken ook andere inwoners actief om de benoemde vraagstukken op te lossen en wensen te realiseren. Lokale professionals en wijkverbinders kijken naar bestaande initiatieven, verbinden deze initiatieven aan de aanpak en maken bestaande initiatieven waar nodig passend aan de wensen en behoeften van de inwoners.

fase 4

Wortelen en verankeren van actief inwonerschap in de woon- en leefomgeving

Er is sprake van actief inwonerschap en een stevige en versterkende samenwerking tussen inwoners, lokale professionals en instanties. Er worden meerdere ontmoetingsplekken in de woon- en leefomgeving ingericht. De academie zorgt met haar eigen kennis- en uitwisselingsplatform voor continue ondersteuning, inspiratie en versterking van de tot wijkverbinder opgeleide inwoners. In deze fase ontstaan duurzame verbindingen en wordt betrokkenheid geborgd.